Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

1607 km yêu xa

Một ngàn sáu trăm lẻ bảy ki lô mét

Khoảng cách xa nhất không phải là 1607 km giữa anh và em. Mà đó là khoảng cách lúc anh im lặng còn em tự lau nước mắt. Người ta vẫn thường nói xa mặt cách lòng. Chẳng phải thế sao? Để nhắn được ba chữ “em nhớ anh” mà hai dòng nước mắt em…

Continue Reading